• §1
 1. Stowarzyszenie o nazwie: “Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii” zwane dalej “Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
  1. podejmowanie inicjatyw i działań oraz promowanie postaw sprzyjających wprowadzaniu w życie i rozwijaniu zasad etyki i rzetelności w monitorowaniu bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych, produktów biobójczych i produktów kosmetycznych (dalej rozumiane jako bezpieczeństwo farmakoterapii),
  2. tworzenie atmosfery zaufania i szacunku do instytucji i osób uczestniczących w systemie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii,
  3. działalność oświatowa rozumiana jako upowszechnianie zasad monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii,
  4. działalność naukowa rozumiana jako rozwijanie stanu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii i zasad jego monitorowania,
  5. wspieranie rozwoju systemu monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii,
  6. kreowanie roli Stowarzyszenia jako eksperckiego i opiniotwórczego ośrodka w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii,
  7. tworzenie forum do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w dziedzinę monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i instytucji, które podejmują takie działania,
 • §2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
 • §3
 1. Stowarzyszenie realizuje cele przez:
  1. wszechstronne propagowanie zasad, standardów i metodologii wzakresie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, zgodnie z wymaganiami etycznymi oraz przepisami prawa,
  2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
  3. współpracę z instytucjami prywatnymi i publicznymi,
  4. współpracę z osobami i instytucjami w zbieraniu informacji i wymianie doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa farmakoterapii,
  5. doradztwo, pomoc oraz szkolenie członków i innych osób oraz podmiotów zainteresowanych obszarem monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii lub realizacją celów Stowarzyszenia określonych w 1,
  6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
  7. popieranie inicjatyw podmiotów trzecich w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia, w tym przez udzielanie patronatów i wydawanie certyfikatów,
  8. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, szkoleniowej i badawczej w obszarze bezpieczeństwa
 2. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.
 • §4
 1. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków, do prowadzenia powierzonych zadań.
 • §5
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Dochód z prowadzonej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między Członków Stowarzyszenia.
 3. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działalność w następującym zakresie:
  1. PKD 82, 30, Z  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW.
  2. PKD 74, 90, Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  3. PKD 94, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW.
  4. PKD 72, 19, Z, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI.
  5. PKD 85, 60, Z, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
  6. PKD 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ.
  7. PKD 73, 11, Z, REKLAMA.
  8. PKD 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK.
  9. PKD 58, 11, Z, WYDAWANIE GAZET.
  10. PKD 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH.
  11. PKD 58, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA.
  12. PKD 47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCZYCH.
 4. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako PKD 85, 60, Z, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
 • §6
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  1. jest związany z obszarem bezpieczeństwa farmakoterapii,
  2. złoży deklarację członkowską.
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie zgłoszenia przez Zarząd, zwykłą większością głosów, w drodze uchwały.
 • §7
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. zabiegać o dobrą opinię społeczną związaną z prowadzeniem działalności w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii,
  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać powszechnie    obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Stowarzyszenia,
  6. regularnie i terminowo opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia w swojej działalności związanej z monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii,
  4. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 • §8
 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie pisemnej deklaracji Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego
 2. Formę i zakres wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
 3. Członkowie wspierający zobowiązani są do przestrzegania obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 7 ust.1.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w 7 ust. 2 lit. b-e, o ile wykonywanie tych praw nie narusza celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 • §9
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba mająca wybitne zasługi dla bezpieczeństwa farmakoterapii w Polsce, której kandydatura została zgłoszona drogą pisemną przez co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, wdrodze uchwały.
 3. Członkowie honorowi zobowiązani są do przestrzegania obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 7 ust. 1 lit a-e.
 4. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w 7 ust. 2 lit. c-e.
 • §10
 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, w tym z listy członków wspierających i członków honorowych, następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji skierowanej do Zarządu,
  2. wykluczenia w drodze uchwały Zarządu:
   1. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
   2. nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy (nie dotyczy członków honorowych),
   4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punktach i. oraz ii.,
   5. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
  3. śmierci członka.
 • §11
 1. Uchwałę Zarządu w przedmiocie wykluczenia doręcza się członkowi Stowarzyszenia, którego uchwała ta
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy złożyć do Zarządu w terminie 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia członkowi Stowarzyszenia uchwały w przedmiocie jego wykluczenia, na ostatni wskazany przez członka
 3. Odwołanie podlega rozpoznaniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest Do tego czasu członek jest zawieszony w swoich prawach.
 • §12
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3
 3. Członkowie władz są zobowiązani do złożenia rezygnacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków po upływie kadencji
 4. Każdy członek wybieralnych władz Stowarzyszenia może zostać odwołany wkażdym czasie.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji
 6. Członkiem wybieralnych władz Stowarzyszenia może być wyłącznie zwyczajny członek
 • §13
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że w odniesieniu do poszczególnych rodzajów uchwał statut stanowi inaczej.
 2. Wymóg obecności co najmniej połowy członków nie dotyczy Walnego Zebrania Członków, chyba że w odniesieniu do poszczególnych rodzajów uchwał statut stanowi inaczej.
 • §14
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków co najmniej jeden raz na 3 lata lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków przez wysyłkę zaproszeń co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia
 3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z okresu trwania kadencji,
  2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5. uchwalanie zmian Statutu,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wnoszonych przez członków Stowarzyszenia; Odwołania wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia uchwały przez Zarząd; Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków; Uchwała Zarządu pozostaje w mocy do czasu rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków,
  8. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego, rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność wybieralnych władz Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają zwykłą większością głosów zwyczajnych członków Stowarzyszenia biorących udział w obradach. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzonego przez Zarząd. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
 6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 7. Do Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie wszystkich uchwał niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
 • §15
 1. Zarząd składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków do pełnienia konkretnej funkcji w Zarządzie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. przygotowanie i przedstawienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
  7. powoływanie komisji doraźnych tworzonych dla określonych spraw, w tym określanie ich składu osobowego wraz z przypisaniem poszczególnym osobom konkretnych funkcji w komisji.
 • §16
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków do pełnienia określonej funkcji w Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza do pełnienia konkretnej funkcji w Komisji
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. bieżąca kontrola działalności Zarządu;
  2. akceptacja rocznego sprawozdania przygotowanego przez Zarząd, a w przypadku braku akceptacji, wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków, w celu podjęcia ostatecznej decyzji;
  3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
  4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
 • §17
 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdej pisemnej skargi członka zwyczajnego Stowarzyszenia, dotyczącej przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia z wyłączeniem uchwał dotyczących wykluczenia członka
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które doręcza się stronom sporu.
 5. Orzeczenia Sądu zapadają większością 2/3 głosów.
 6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, stronom sporu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy złożyć do Zarządu w terminie 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia orzeczenia stronom sporu. Odwołanie rozpoznaje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
 • §18
 1. W razie zmniejszenia się składu wybieralnych władz Stowarzyszenia wczasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich Kooptacji dokonują, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. W przypadku zmniejszenia składu wybieralnych władz Stowarzyszenia opołowę lub więcej członków, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków celem uzupełnienia składu
 3. Kadencja dokooptowanego członka władz kończy się wraz z upływem kadencji władz
 • §19

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów o pracę, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 • §20
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. spadków,
  4. zapisów,
  5. dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia,
  6. grantów naukowych,
  7. środków pomocowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
  8. ofiarności
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 • §21
 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego statutu wymagają powzięcia uchwały przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu zgłasza do Zarządu co najmniej 5 członków Stowarzyszenia posiadających prawo głosu. Do wniosku załączyć należy proponowane brzmienie nowych bądź zmienionych postanowień statutu, wraz z tekstem jednolitym nowego statutu.
 3. Prawidłowo zgłoszony wniosek rozpatrywany jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 • §22
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych Uchwała zapada większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku
 • §23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Masz możliwość pobrać Statut Towarzystwa w postaci pliku pdf:

Pobierz plik