Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2020r. w czasopiśmie Almanach został opublikowany artykuł pt.: „Dobór czasopism medycznych w celu przeglądu lokalnej literatury medycznej wydawanej w Polsce w zakresie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych – Standard Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii”, który jest efektem końcowym projektu realizowanego przez PTBFarm.

Celem projektu było opracowanie metodologii umożliwiającej stworzenie listy czasopism wydawanych w Polsce, która będzie mogła być wykorzystana przez podmioty odpowiedzialne do monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii. Wyodrębniona lista czasopism może stanowić bazę do stworzenia własnej listy czasopism, wykorzystywanych dla potrzeb procesu przeglądu lokalnej literatury medycznej, który jest wymagany przez akty prawne oraz wytyczne GVP.

W efekcie końcowym został stworzony standard Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii (dalej ‘Standard PTBFarm’) zawierający jasne wytyczne odnośnie konstruowania listy czasopism do przeglądu literatury medycznej przez podmioty odpowiedzialne na bazie końcowej listy czasopism wyłonionych w tym projekcie. Intencją prezentowanego Standardu PTBFarm jest zapewnienie odpowiedniej jakości procesu doboru czasopism medycznych, co w konsekwencji przełoży się na bezpieczeństwo pacjentów.

Lista końcowa stanowiąca Standard PTBFarm, zawiera 103 czasopisma, wśród których dla każdego z 28 zdefiniowanych w ramach projektu nazw zakresów terapeutycznych, znajduje się przynajmniej jedno reprezentujące ten obszar czasopismo.

Standard PTBFarm dla podmiotów odpowiedzialnych zakłada konieczność przeglądu wszystkich czasopism z przypisaną na liście końcowej kategorią „wielodyscyplinarne” (33 czasopisma) oraz konieczny dobór dodatkowych czasopism z listy 69 pozostałych czasopism z określonych zakresów terapeutycznych, zgodnie z profilem produktów danego podmiotu odpowiedzialnego. Służy to zapewnieniu efektywnego procesu identyfikacji niepożądanych działań leków i sygnałów, publikowanych w lokalnych czasopismach medycznych. Dodatkowo każdy podmiot odpowiedzialny powinien uwzględnić w przeglądzie „Almanach” wraz z „Biuletynem bezpieczeństwa produktów leczniczych”. W efekcie końcowym każdy podmiot odpowiedzialny będzie tworzył własną unikalną listę czasopism do przeglądu w oparciu o możliwość wykorzystania standardu PTBFarm.

Wersja elektroniczna artykułu, w najbliższym czasie zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Almanach”, podzakładce: „Aktualne informacje”, przy informacji o ukazaniu się kolejnego numeru z adnotacją, iż artykuł jest wyłączną analizą naukową autorów i nie stanowi w tym zakresie rekomendacji Urzędu (poniżej link):

http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/publikacje/almanach/aktualno%C5%9Bci

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją i wdrażania standardu PTBFarm!

Z poważaniem,
dr n. farm. Marcin Kruk
Prezes PTBFarm