REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

  1. Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem wszystkich członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii (zwanego dalej Towarzystwem). Obowiązek opłacania składek nie dotyczy członków honorowych i wspierających.
  2. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana uchwałą Zarządu.
  3. Zmiany wysokości składki są podawane do wiadomości członków Towarzystwa najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego okres, za który będą obowiązywać.
  4. Składka jest opłacana raz do roku, w terminie do 30 czerwca danego roku, wyłącznie w formie przelewu na aktualne konto bankowe Towarzystwa.
  5. Członek Towarzystwa, który nie opłacił składki w wyżej wymienionym terminie, otrzymuje upomnienie i jest zobowiązany do uregulowania należności jak najszybciej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy (brak składki do 31 grudnia danego roku), stanowi podstawę skreślenia Członka z listy Towarzystwa, na mocy podjętej przez Zarząd stosownej uchwały. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie, z tytułu zalegania z opłatą składek, nie przysługuje odwołanie.
  6. Członek Towarzystwa, który z przyczyn losowych nie jest w stanie opłacić składki w ustalonych terminach, może zwrócić się z prośbą do Zarządu o przedłużenie terminu płatności. Prośba powinna zawierać przyczynę opóźnienia oraz proponowany termin uiszczenia składki.
  7. Nowi członkowie są zobowiązani do uiszczenia pełnej składki za rok kalendarzowy, w którym zapisują się do Towarzystwa, jeśli następuje to w okresie od stycznia do czerwca danego roku. W przypadku, gdy przyjęcie Członka do Towarzystwa nastąpi w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku, jest on zobowiązany opłacić połowę składki. Członkowie Towarzystwa będący studentami (udokumentowanie poprzez przesłanie skanu legitymacji) są uprawnieni do zniżki opłaty członkowskiej, w wysokości połowy składki rocznej.
  8. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej: imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy oraz okres, za który składka jest opłacana.
  9. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii uchwaliło regulamin opłacania składek – dostępny poniżej.

Składki należy wpłacać wg poniższych danych:

Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii
numer rachunku 77160013741845909580000001

Pobierz Regulamin
Uchwała dot, wysokości składek