INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZNEJ FARMAKOTERAPII z siedzibą w ul. Jagiellońska 78 lok 1.80, 03-301 Warszawa niniejszym przekazuje poniższą informację dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZNEJ FARMAKOTERAPII („Administrator”).
Z Administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
a) adres e-mail: biuro@ptbfarm.pl;
b) adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 78 lok 1.80, 03-301 Warszawa.
Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach działalności Administratora można skontaktować się w następujący sposób:
a) adres e-mail: biuro@ptbfarm.pl;
b) adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 78 lok 1.80, 03-301 Warszawa.

2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych obejmuje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, zawód, numer konta.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości wpisania na listę członków Administratora, rejestracji na wydarzenie organizowane przez Administratora.
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, nie z źródeł zewnętrznych.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przyjęcia kandydata w poczet członków Administratora;
b) rejestracji na wydarzenie organizowane przez Administratora
c) przyjęcie składki członkowskiej

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
a) podmiotom i organom państwowe upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administrator na podstawie zawartej z Administratorem umowy/klauzuli umownej dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. ZAGCOM.PL Maciej Zagrajek, z siedzibą przy ul. Anny Boskiej 20, 24-100 Puławy.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj. na czas trwania członkostwa, czas niezbędny do podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Administratora, czas niezbędny do organizacji wydarzenia.

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)
Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana .
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.
f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
g) prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW
Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5, w następujący sposób:
a) adres e-mail: biuro@ptbfarm.pl;
b) adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 78 lok 1.80, 03-301 Warszawa.

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.